banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
İşyeri Sigortası Hesaplama
Not : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 

işyeri Sigortası Teklifi Hesaplama

işyeri sigortası teklifi için tüm sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı ve en uygun teklifleri alarak, online işyeri sigortası poliçenizi yaptırabilirsiniz. 

işyeri sigortası yangın, hırsızlık, cam kırılması, makine ve demirbaşlarda yaşanabilecek sorunlar, hazır mal ve hammadde gibi emtialardaki zararlar, vb. hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.    
 
Uzman sigorta danışmanlarımız işyerinizi ziyaret ederek, karşılaşabileceğiniz tüm riskleri kapsayan ve sizler için en uygun işyeri poliçelerini sizler için oluşturmaktadır. Üstelik en hesaplı fiyatlarla...
 
İşyeri sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dahildir.
 
Standart işyeri yangın poliçesinde hariç tutulmuş grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan risklerin yanı sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak mali sorumluluğu da, yine işyeri yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir.
 
Bu branştaki önemli husus, işyeri yangın sigortasında kullanılan “bina değeri” teriminin sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.
 
Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeni ile meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebi ile meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.
 
Ayrıca işyeri yangın sigortası yaptırmadan yukarıda sayılan ek teminatlar alınamaz.
 
Sigorta şirketleri konutlar ve işyerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukarıda sayılan teminatları tek poliçeyle güvence altına almaktadırlar. Paket poliçeler ile yangın, yangın mali sorumluluk, yangının birçok ek teminatı ve hırsızlık, cam kırılması ve ferdi kaza teminatları birlikte verilmektedir.

İşyeri Yangın Sigortası Genel Şartları 

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993  

A- Sigortanın Kapsamı

A.l- İşyeri Yangın Sigortası -Sigortanın Kapsamı
 
İşyeri sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. işyeri sigortası teklifi al..
 
A.2- İşyeri Yangın Sigortası - Sigorta Bedelinin Kapsamı
 
2.1- Taşınmaz mallarda:
1.1- Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
1.2- Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
1.3 Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
2.2- Taşınır mallarda:
2.1- Sigortalı yerlerde bulunan;
a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,
b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren,
her şey, poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir. Teklifi Al.
2.2- Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir. işyeri sigortası teklifi al..
 
A.3- İşyeri Yangın Sigortası - Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar
 
3.1- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatının dışındadır. Teklifi Al. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı içine alınabilirler:
1.1- Grev, lokav, kargaşalık, halk hareketleri
1.2- Terör
1.3- Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
3.2- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir. işyeri sigortası teklifi al..
2.1- Kar ağırlığı
2.2- Sel ve su baskını
2.3- Yer kayması
2.4- Fırtına
2.5- Dahili su
2.6- Duman
2.7- Taşıt çarpması
        7.1- Kara Taşıtları
         7.2- Deniz Taşıtları
         7.3- Hava Taşıtları
2.8- Kötü niyetli hareketler
3.3- Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede aynca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: Teklifi Al.
3.1- Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri. Teklifi Al.
3.2- Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
3.3- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri. Teklifi Al.
3.4- Deniz ve hava taşıtlan ile motorlu kara taşıtlan ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
3.5- Emanet ve ariyet mallar.
3.6- Enkaz kaldırma masrafları.
3.7- Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet.
3.8- Yangın ve infılak mali sorumluluğu. (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik kloza göre teminat kapsamı içine alınabilir.) Teklifi Al.
3.9. Sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebi ile oluşabilecek bütün zararlar. işyeri sigortası teklifi al..
 
A.4- İşyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
 
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
4.1- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeni ile meydana gelen bütün zararlar. işyeri sigortası teklifi al..
4.2- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.) işyeri sigortası teklifi al..
4.3- Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebi ile meydana gelen bütün zararlar.
4.4- Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeni ile uğradıkları zararlar. Teklifi Al.
4.5- Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar. Teklifi Al.
4.6- Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar. işyeri sigortası teklifi al..
4.7- Alçak basınç sebebi ile kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeni ile sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.  işyeri sigortası teklifi al..
 
A.5- İşyeri Yangın Sigortası - Eksik Sigorta
 
Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur. işyeri sigortası teklifi al..
Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini, yukarıdaki oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde değiştirebilir. Sigorta ettiren sözleşmeyi bu şekilde değiştirdiğini, rizikonun gerçekleşmesinden önce, noter protestosu ile sigortacıya bildirdiği takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleşme hükümleri, kendiliğinden, sigortacının sigorta bedelini aşmayan zararın tamamından sorumlu olacağı şeklinde değiştirilmiş olur. Teklifi Al. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkını esas primin ödenmesine ilişkin hükümler uyarınca öder. işyeri sigortası teklifi al..
 
A.6- İşyeri Yangın Sigortası - Aşkın Sigorta
 
Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Teklifi Al.
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder. işyeri sigortası teklifi al..
 
A.7- İşyeri Yangın Sigortası - Muafiyetler
 
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veyahut hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. işyeri sigortası teklifi al..
Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçede belirtilir.  Teklifi Al.
 
A.8- İşyeri Yangın Sigortası - Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
 
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. Teklifi Al.
 
B– İşyeri Yangın Sigortası - Hasar ve Tazminat 
 
B.l- İşyeri Yangın Sigortası - Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettiren/Sigortalının Yükümlülükleri
 
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: Teklifi Al.
1.1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak
1.2- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak. işyeri sigortası teklifi al..
1.3- Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek
1.4- Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak
1.5- Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek. Teklifi Al.
1.6- Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek
1.7- Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
1.8- Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. işyeri sigortası teklifi al..
 
B.2- İşyeri Yangın Sigortası - Koruma Önlemleri ve Kurtarma
 
Sigorta ettiren/Sigortalı işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı bu masrafları sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre öder. işyeri sigortası teklifi al..
Yangın söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurmanın veya kurtarmanın gerektirdiği yıkma ve boşaltmalarda, sigortacı; sigortalı şeylerin hasara uğramasından, kaybolmasından doğan zararları da karşılar.  işyeri sigortası teklifi al..
 
B.3- İşyeri Yangın Sigortası - Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları ve Yükümlülükleri
 
Riziko gerçekleştiğinde, sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler, sigorta edilmiş bina ve şeyleri muhafaza altına almak ve zararı azaltmak amacıyla makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan bina ve yerlere girebilir. Teklifi Al. Sigorta edilmiş bina veya şeylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortacı bu şekilde hareket etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmiş olmaz ve bu poliçe şart ve hükümlerinden herhangi birine dayanmak yolundaki hakkından bir şey kaybetmez. işyeri sigortası teklifi al..
Sigorta edilmiş şeyler, hasarlı olsun olmasın, ne kısmen ne tamamen, onayı olmadıkça sigortacıya bırakılamayacağı gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacının, sigorta edilmiş bina veya yerlere girmiş, sigortalı bina veya şeyleri teslim almış, bunlara el koymuş veya bunları muhafaza altına almış olması, sigorta ettirenin hasarlı şeyleri bırakma hakkındaki isteğini kabul ettiğine delil teşkil etmez. işyeri sigortası teklifi al..
Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren bir ay içerisinde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.  işyeri sigortası teklifi al..
 
B.4 - İşyeri Yangın Sigortası - Hasarın Tespiti
 
Bu sözleşme ile sigorta edilmiş şeylerde meydana gelen zararın miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. işyeri sigortası teklifi al..
Taraflar zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini için isterlerse, hakem-bilirkişilere gidilmesini kararlaştırabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Teklifi Al. Bu takdirde zarar miktarı aşağıdaki esaslara uyulmak sureti ile saptanır ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktarıyla ilgili hakem-bilirkişi kararı tazminatın saptanmasına esas teşkil eder. Teklifi Al. Şu kadar ki, tek hakem-bilirkişi seçilmiş ise atandığı tarihten itibaren, diğer halde ise üçüncü hakem-bilirkişinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde raporun tebliğ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler. Teklifi Al.
Taraflar, uyuşmazlığın çözümü için tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini seçer ve bu hususu noter eli ile diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Teklifi Al. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler içinde kalmak sureti ile, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Teklifi Al. Hakem-bilirkişi kararları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. işyeri sigortası teklifi al..
Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren onbeş gün içinde hakem-bilirkişisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi konusunda yedi gün içersinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kişiler arasından seçilir. Teklifi Al.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin (bu kişi ister taraf hakem-bilirkişiler ister yetkili mahkeme tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet ettiği veya rizikonun gerçekleştiği yer dışından seçilmesini isteme hakkına sahip olup bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir. Teklifi Al.
Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeni ile itiraz olunabilir. Hakem-bilirkişinin kimliğinin öğrenilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer. işyeri sigortası teklifi al..
Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve kaldığı yerden devam olunur. işyeri teklifi al.
Sigortalının ölümü, seçilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez.
Hakem-bilirkişiler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi sırasındaki değerini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler. işyeri teklifi al.
Hakem-bilirkişilerin veya üçüncü hakem-bilirkişinin zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. işyeri sigortası teklifi al..
Hakem-bilirkişi kararlarına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. işyeri sigortası teklifi al..
Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Tek hakem-bilirkişinin veya üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. işyeri teklifi al.
Zarar miktarının saptanması, bu sözleşmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez. işyeri sigortası teklifi al..
 
B.5- İşyeri Yangın Sigortası - Tazmin Kıymetlerinin Hesabı
 
5.1- Sigorta tazminatının hesabında sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymeti (rayiç bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir. işyeri sigortası teklifi al..
        1.1 Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür  ve  varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir. işyeri sigortası teklifi al..
       1.2 Yeni değer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dahil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde;
  a) Poliçede eskime, aşınma, yıpranma (kullanma) payı için  belirtilmiş olan azami oranın veya yaşın aşılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte sigorta konusu kıymetin yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır. işyeri sigortası teklifi al..
 b) Eskime, aşınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oranının veya yaşın aşılmış olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası dikkate alınır.
5.2- Mutabakatlı Değer
Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerlidir. işyeri sigortası teklifi al..
Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz. işyeri teklifi al.
 
B.6- İşyeri Yangın Sigortası - Tazminatın Ödenmesi
 
6.1- Sigortacının sorumluluğu; sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedelle, sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle sınırlıdır. işyeri sigortası teklifi al..
6.2- Sigortalı şeyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre saptanmasından sonra sigortacı payına düşen kısmı öder. işyeri teklifi al.
Sigorta sözleşmeleri arasında özel nitelik ve yükümlülük koşulları karşılıklı olarak dikkate alınır. işyeri sigortası teklifi al..
6.3- Rizikonun gerçekleşmesi anında sigortalı şeyler hem yangın hem de nakliyat poliçesi kapsamında teminat altına alınmış ise, işyeri yangın sigortacısının yükümlülüğü nakliyat sigortacısının yükümlülüğünden sonra başlar. işyeri teklifi al.
 
B.7- İşyeri Yangın Sigortası - Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi
 
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir. işyeri sigortası teklifi al..
Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer. işyeri teklifi al.
 
B.8- İşyeri Yangın Sigortası - Hasar ve Tazminatın Sonuçları
 
8.1- Sigortacı kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigorta ettirene/sigortalıya ödemek zorundadır. işyeri sigortası teklifi al..
8.2- Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigorta ettiren/sigortalı yerine geçer. Sigorta ettiren/sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. işyeri teklifi al.
8.3- Sigorta edilmiş rizikonun gerçekleşmesi ile tam zıya meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. işyeri teklifi al.
Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmış olması hallerinde de aynı yöntem uygulanır.
Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, sigorta ettirenin istediği tarihten itibaren gün esası ile prim alınmak sureti ile sigorta bedeli yükseltilebilir. işyeri teklifi al.
8.4- Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminatı ödemeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. işyeri sigortası teklifi al..
 
C- İşyeri Yangın Sigortası - Çeşitli Hükümler 
 
C.l - İşyeri Yangın Sigortası - Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
 
Sigorta priminin tamamının, prim taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. işyeri teklifi al. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin yüzüne yazılır. işyeri sigortası teklifi al..
Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. işyeri teklifi al. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. işyeri teklifi al. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. işyeri sigortası teklifi al..
Poliçenin yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesi ile henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. işyeri sigortası teklifi al..
Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. işyeri sigortası teklifi al..
 
C.2 – İşyeri Yangın Sigortası - Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü
 
2.1- Sigortacı, bu sözleşmeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak yapmıştır.
2.2- Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:
Sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. işyeri sigortası teklifi al..
Cayma veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Sigorta ettiren kimsenin kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.
2.3- Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği ve feshedebileceği ya da caymanın veya feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. işyeri sigortası teklifi al..
2.4- Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer. işyeri teklifi al.
 
C.3- İşyeri Yangın Sigortası - Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları
 
Sözleşmenin yapılmasından sonra sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen yeri veya hali sigortacının muvafakati olmadan sigorta ettiren tarafından değiştirildiği takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. işyeri sigortası teklifi al..
Durumun Sigortacı Tarafından Öğrenilmesinden Sonra:
3.1- Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise; işyeri teklifi al.
Sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek sureti ile sözleşmeyi yürürlükte tutar. işyeri teklifi al.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini sekiz gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. işyeri teklifi al.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. işyeri sigortası teklifi al..
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. işyeri teklifi al.
Sigortalı şeylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer. işyeri sigortası teklifi al..
3.2- Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektiren hallerden ise: işyeri teklifi al.
Sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. işyeri teklifi al.
3.3- Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde: işyeri teklifi al.
a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. işyeri sigortası teklifi al..
 
C.4- İşyeri Yangın Sigortası - Birden Çok Sigorta
 
Sigortalanmış şeyler üzerine sigorta ettiren başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu önceki sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür. işyeri teklifi al.
Sigortacı, durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.  işyeri sigortası teklifi al..
 
C.5- İşyeri Yangın Sigortası - Menfaat Sahibinin Değişmesi
 
Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. işyeri teklifi al.
Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. işyeri teklifi al.
Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. işyeri teklifi al.
Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. işyeri teklifi al.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir. işyeri teklifi al.
Sigortalı şeylerin sahibinin değişmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkının kullanmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur. işyeri teklifi al.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.  işyeri sigortası teklifi al..
 
C.6- İşyeri Yangın Sigortası - Sigorta Yeri ve Değişmesi Hali
 
Sigorta teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir. işyeri teklifi al.
Sigortalı şeylerin bulunduğu yerin değiştirilmesi halinde madde C.3 hükümleri uygulanır.  işyeri sigortası teklifi al..
 
C. 7- İşyeri Yangın Sigortası - Tebliğ ve İhbarlar
 
Sigorta ettirenin/Sigortalının bildirimleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter eli ile veya taahhütlü mektupla yapılır. işyeri teklifi al.
Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin/sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapılır. işyeri sigortası teklifi al..

Taraflara imza karşılığında elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. işyeri teklifi al.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de, sigorta ettiren/sigortalı tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
işyeri teklifi al.
 
C.8- İşyeri Yangın Sigortası - Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
 
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler sigorta ettirene ve sigortalıya ait olarak öğreneceği ticari veya mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur. işyeri sigortası teklifi al..
 
C.9- İşyeri Yangın Sigortası - Yetkili Mahkeme
 
Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeni ile sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir. işyeri sigortası teklifi al..
 
C.10- işyeri Yangın Sigortası -Zamanaşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
 
C.11- işyeri Yangın Sigortası - Özel Şartlar
Bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir.
 
Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009
işyeri Yangın Sigortası - Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
 
Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
Kloz konusu olaylar sırasında olsa dahi, üretim düşmesi, sigortalı şeylerin kirlenmesi, paslanması, çürümesi kalite kaybı gibi dolaylı zararlar teminat dışındadır. işyeri teklifi al.
İşbu grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri teminatı sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.  işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Kötü Niyetli Hareketler Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..

İşbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Terör Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..


Kloz konusu olayların doğrudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetlerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeni ile ortaya çıkacak bütün zararlar teminat kapsamı dışındadır. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;


Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar. işyeri teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Muafiyet
Deprem veya yanardağ püskürmesinin sebep olacağı  yangın dışındaki zararlarda sigortacılar, 72 saatlik devamlı bir süre içinde
meydana gelen zararın … TL sını aşan kısmından sorumludur. işyeri teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - İhtarlar
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. işyeri teklifi al.

2) İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Fırtına Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;


Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
1-Denizlerin, çay, dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kıymetlerde doğrudan meydana getireceği her türlü zarar. işyeri teklifi al.

İşbu fırtına teminatı sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Kar Ağırlığı Klozu
(işyeri yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

1-Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeni ile, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,

2-Kar ağırlığı nedeni ile çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebi ile meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
1-Çatı üzerinde kar ağırlığının etkisi ile hasar olmaksızın; karın, dolunun, yağmurun veya eriyen karın bina içine sızması sonucu meydana gelecek zararlar. işyeri teklifi al.

2-Açıktaki şeylerde meydana gelecek zararlar. işyeri teklifi al.
 
İşbu kar ağırlığı teminatı sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Sel veya Su Baskını Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

1-Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,

2-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının,

3-Yağışlar nedeni ile meydana gelen sel veya su baskınının,

4-Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeni ile geri tepmesinin,

5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının,

riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir.
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
1-Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu meydana gelen zararlar,

2-Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana gelen zararlar,

3-Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeni ile meydana gelen zararlar,

4-Yağışlar nedeni ile meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,

5-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeni ile meydana gelen her türlü hasar,

İşbu sel veya su baskını teminatı sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Yer Kayması Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeni ile meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller
Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeni ile meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
 1-Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar,

2-Yer kayması riskinden bağımsız olarak, binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar,

3-Sigortanın başlamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi. işyeri teklifi al.

İşbu yer kayması teminatı sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Dahili Su Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
 
1-Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, işyeri teklifi al.

2-Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar, işyeri teklifi al.

3-Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, işyeri teklifi al.

4-Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, işyeri teklifi al.

5-Yağışlar nedeni ile meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, işyeri teklifi al.

6-Şehir su şebekesinin arızası nedeni ile sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. işyeri teklifi al.

Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır. işyeri sigortası teklifi al..
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
1-Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar, işyeri teklifi al.

2-Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan, açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren suların sebep olacağı
zararlar,

3-Kar veya buzların atılması masrafları,

4-İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeni ile yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeni ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar, işyeri teklifi al.

5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeni ile meydana gelen hasarlar. işyeri sigortası teklifi al.

İşbu dahili su teminatı sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Kara Taşıtları Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
işyeri yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. işyeri sigortası teklifi al.

İşbu kara taşıtları teminatı, sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Hava Taşıtları Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. işyeri sigortası teklifi al.

İşbu hava taşıtları teminatı, sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Deniz Taşıtları Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. işyeri sigortası teklifi al.

İşbu deniz taşıtları teminatı, sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Duman Klozu
(işyeri yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde işyeri yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
 
işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeni ile çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller
1-      Ocak ve şöminelerden çıkan dumanların sebep olduğu zararlar. işyeri teklifi al.

2-       Binaların dış kısımlarında ve açıktaki şeylerde meydana gelen duman zararları.
İşbu duman teminatı, sigorta ettirenin, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. işyeri sigortası teklifi al.
 
işyeri Yangın Sigortası - Yangın Ve İnfilak Mali Sorumluluğu
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Bu klozda verilen ek teminat1ar, birlikte verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir. işyeri teklifi al.

işyeri yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
 
1.1.                        işyeri Yangın Sigortası - Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
Bu sigorta, kiracının kiralanana vereceği zarar nedeni ile veya kira intifa kaybına sebebiyet vermelerinden doğacak zararları teminat altına alır. işyeri sigortası teklifi al.
Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, inşa tarihinden itibaren meydana gelen eskime payı düşülmek sureti ile hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak inşa kıymetidir. işyeri teklifi al. Bina yeniden inşa edilmeyecekse, tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki iş günü alım satım kıymetinden arsa kıymeti düşülerek bulunacak miktarı geçemez. işyeri sigortası teklifi al.


Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamiri veya yeniden inşası için tesbit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarıdır.
 
1.2.                      işyeri Yangın Sigortası - Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebi ile doğacak hukuki sorumluluğu karşılar ve ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın, işyeri yangın Poliçesi Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değerdir. işyeri sigorta teklifi al 
1.3.                       işyeri Yangın Sigortası - Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. işyeri sigorta teklifi al
 
Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, işyeri yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının değeridir. işyeri sigorta teklifi al
        isyeri sigortasi 1
 
 
 
        isyeri sigortasi 2
 
 
 
        isyeri sigortasi 3
 
 
 
        isyeri sigortasi 4
 
 
 
        isyeri sigortasi 5
 
 
 
        isyeri sigortasi 6
 
 
 
        isyeri sigortasi 7 
 
 
 
        isyeri sigortasi 8
 
 
 
        isyeri sigortasi 9
 
 
 
        isyeri sigortasi 10 
 
 
 
        isyeri sigortasi 11
 
 
 
        isyeri sigortasi 12 
 
 
 
        isyeri sigortasi 13 
 
 
 
        isyeri sigortasi 14 
 
 
 
        isyeri sigortasi 16 
 
 
 
        isyeri sigortasi 17 
 
 
 
        isyeri sigortasi 18 
 
  
        isyeri sigortasi 19
 
 

        isyeri sigortasi 20
 
 
 
        isyeri sigortasi 21
 
 
 
        isyeri sigortasi 22
 
 
 
        isyeri sigortasi 23
 
 
 
        isyeri sigortasi 24 
 
 
 
        isyeri sigortasi 25
 
 
 
        isyeri sigortasi 26
 
 

        isyeri sigortasi 27 
 
 
 
       
 
 
 
Son Yapılan Poliçeler
İşyeri Sigortası - 684 TL.
2010 Fiat Fiorino - Kemal Y.
Kasko - 1,238 TL.
2011 Citroen C3 - Burak K.
İşyeri Sigorta 495 TL.
İstanbul / Güngören - Mesut Y.
Özel Sağlık Sigortası 772 TL.
İstanbul / Bahçeşehir - Zeynep K.
İşyeri Sigorta - 685 TL.
2006 Hyundai H100 - Can Y.
Kasko - 723 TL.
2013 Fiat Albea - Süleyman S.
İşyeri Sigorta - 160 TL.
Van / Edremit - Ercan Ö.
Özel Sağlık Sigortası 923 TL.
İstanbul / Kadıköy - Yeşim B.
İşyeri Sigorta - 415 TL.
2006 Renault Trafic - Mustafa K.
İşyeri Sigorta 728 TL.
İstanbul / Kadıköy - Ahmet D.
işyeri Sigorta - 771 TL.
2006 Mitsubishi Canter - Sinan Ç.
Kasko - 1.174 TL.
2010 Renault Megane - Yeşim S.
Özel Sağlık Sigortası 995 TL.
İstanbul / Ataşehir - Murat B.
Kasko - 2.328 TL.
2012 Nissan Juke 1.6 - Dilek A.
İşyeri Sigorta 2.758 TL.
İstanbul / Güngören - Gökhan E.
İşyeri Sigorta - 151 TL.
Antalya / Lara - Erdoğan Ö.
Özel Sağlık Sigortası 823 TL.
İstanbul / Ataşehir - Murat B.
Kasko - 1,156 TL.
2011 Seat Leon - Niyazi T.
İşyeri Sigorta 7.252 TL.
İstanbul / Beylikdüzü - Cengiz K.
İşyeri Sigorta - 2.674 TL.
İstanbul / Yeşilköy - Ayşegül T.
Kasko - 1.728 TL
2009 Honda City - Veli E.
işyeri Sigorta - 245 TL.
Ankara / Çankaya - Özlem Ö.
Özel Sağlık Sigorta 895 TL.
İstanbul / Beşiktaş - Dilek Y.
inşaat All Risk 4.750 TL.
İstanbul / Ümraniye - Burhan T.
İşyeri Sigorta 495 TL.
İstanbul / Ümraniye - Çiğdem K.
  

Sigorta Poliçesi Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigorta Poliçesi Hazırlanırken Sigortacınıza Eksiksiz ve Doğru Bilgi Veriniz.
Sigorta poliçeleri, sigortalının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. işyeri sigortası hesaplama. Bu bilgiler sigortalı tarafından eksik beyan edildiğinde veya sigortaya konu olan riskin tam olarak analizinin yapılmadığı durumlarda hasarın karşılanması sürecinde sorunlar yaşanmaktadır. işyeri sigortası hesaplama. Bu nedenle poliçeniz düzenlenmeden önce sigortacınıza tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmelisiniz. işyeri sigortası hesaplama. Ayrıca poliçe düzenlenmeden önce mutlaka hazırlanan sigorta teklifi incelemeli ve değiştirilmesini düşündüğünüz maddeleri sigortacınıza belirtmelisiniz. işyeri Sigorta Teklifi Al.
 
Sigorta Poliçesi Teminatlarını Mutlaka İnceleyiniz.
Sigorta poliçenizin sahip olduğunuz ve teminat altına almak istediğiniz maddi manevi tüm varlıklara karşı teminat sağladığına emin olmalısınız. işyeri sigortası hesaplama. Bu incelemeyi sigorta poliçenizin teminatlar bölümünden kontrol edebilirsiniz. işyeri Sigortası Teklifi al. Ayrıca bu teminatların hangi koşullarda ve hasarınızın ne şekilde tazmin edileceğini poliçenizin arka sayfalarında yer alan klozlardan inceleyebilirsiniz. işyeri sigortası Teklifi al.
 
Sigorta Poliçenizi Mutlaka İnceleyiniz.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında düzenlenen resmi bir sözleşmedir. işyeri sigortası hesaplama.  Her iki tarafın yükümlülükleri bu poliçe üzerinde yazan hükümlere istinaden belirlenmektedir. Teklif Al. Poliçenizin içerisine dahil edilmeyen varlıklarınızın olması veya sigorta şirketi tarafından ilave edilen bir madde hasarınızın karşılanması esnasında beklenmedik durumlar ortaya koyabilir. Teklif Al. Bu nedenle bu sözleşmenin hangi durumlarda neleri kapsadığına dair emin olmalısınız. işyeri sigortası Teklifi al.
 
Sigorta Poliçenizin Genel Şartlarını İnceleyiniz.
Sigorta genel şartları, sigortalı ile sigorta şirketinin yükümlülüklerini belirleyen ve hazine müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan mevzuattır. işyeri sigortası hesaplama. Bu genel şartlar poliçenizin içerisinde yer alan özel şartlardan hariç olarak hazırlanmış ve genel yükümlülükleri içeren bir şartnamedir. işyeri sigortası teklifi al. Poliçeniz düzenlenirken sigortacınızdan bu genel şartları isteyerek incelemenizi tavsiye ederiz. işyeri sigortası Hesaplama.

Sigorta Poliçesinizin Özel Şartlarını inceleyiniz.
Sigorta poliçenizin içeriğinde poliçenizi düzenleyen sigorta şirketi tarafından düzenlenen ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu genel şartlar doğrultusunda hazırlanan özel şartlar bulunmaktadır. işyeri sigortası teklifi al. Bu özel şartların incelenmesi hasar anında olumsuz durumların yaşanmasının önlemesinde son derece önemlidir. işyeri sigortası Hesaplama.
 
Sigorta Poliçesi Hakkında Her  Konuyu Poliçenizi Düzenleyen Kişilere Sormaktan Çekinmeyiniz.
Sigorta poliçenizin içerisinde tereddüt ettiğiniz her maddeyi poliçenizi düzenleyen acentenize veya sigorta şirketine sormaya çekinmeyiniz. işyeri sigortası teklifi al. Hatta yeterince bilgi alamadığınız durumlarda sigorta konusunda uzman bir avukata danışabilirsiniz. işyeri sigortası Hesaplama.
 
Sigorta Poliçenizin Ödemesini Mutlaka Yapınız.
Sigorta poliçenizin teminatları poliçe içerisinde aksi belirtilmedikçe ödeme yapıldıktan sonra devreye girer. işyeri sigortası teklifi al. Eğer poliçeniz peşin ödemeli ise tamamını, taksitli ödemeli ise mutlaka ilk taksitini yatırmış olmanız gerekir. işyeri sigortası teklifi al. Poliçenizi teslim almış olsanız bile ödemeniz yapılmadığı takdirde poliçeniz geçersiz sayılabilir. işyeri sigortası hesaplama.
işyeri sigortası hesaplama - sigorta teklif al

 
Basında SigortaTeklif.net
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 
facebook sigortateklif.net
twitter sigortateklif.net

 

google plus sigortateklif.net
spacer teklif
spacer teklifi