banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
 

Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası

Çalışan Sayısına Göre Özel İndirimler (Kişibaşı 700 TL.)
 
Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası , yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Genel şartlardaki kaza terimi, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetlerinin icrası esnasında, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.

MADENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYORUZ!

Soma ve Ermenek’te yaşanan faciaların ardından gündeme gelen ve 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” kapsamında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası uygulamaya konuldu.

Yer altı ve yerüstü kömür madenciliği ve her türlü yer altı madenciliğinde istihdam edilen, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, görevi başındayken meydana gelebilecek olası kazalara karşı güvence altına alan “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’’nın prim miktarı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendi. Kişi başı yıllık primi vergiler dahil 749 TL olan bu ürünün teminat tutarı 150.000 TL’dir. (Çalışan sayısına göre özel indirimlerimiz bulunmaktadır)

“Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası”nın sakatlık ve ölüm olmak üzere iki tip teminatı bulunuyor. Kazanın, gerçekleşme tarihinden iki yıl içinde sigortalının sakatlığına yol açması durumunda, tıbbı tedavinin sonlandırılması ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda ürünün genel şartlarında belirtilen oranlar sigortalının kendisine ödeniyor. Kazanın, gerçekleşme tarihinden iki yıl içinde sigortalının vefatı durumunda ise teminatın tamamı kanuni varislerine ödeniyor.
 
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, maden ocağı üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personele sahip işletmeler için geçerlidir.

•Yeraltı tüm madenler işcileri
•Yerüstü kömür madenleri işçileri

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup, 6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 7 inci maddesinde yürürlük tarihi, kararın yayım tarihinden itibaren üç ay sonra (6 Mayıs 2015) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Teminatları ve Primleri

•Ölüm Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine (hak sahipleri) ödenir.

•Sürekli Sakatlık Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sürekli sakatlık tazminatı ilgili genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Kişibaşı Brüt Prim: 749 TL – vergiler dahil (Çalışan sayısına göre ilave özel indirim)
Toplam Teminat: 150.000 TL (kişi başı)
Poliçe Süresi: 1 Yıl
        maden ferdi kaza 1
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 2
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 3
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 4
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 5
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 6
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 7 
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 8
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 9
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 10 
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 11
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 12 
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 13 
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 14 
 
 
 
 
        maden ferdi kaza 15 
 
 
 
Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Sigorta poliçeniz düzenlenirken sigortacınıza doğru ve tam bilgi veriniz.
Sigorta poliçeleri sigortalının beyanlarına göre düzenlenmektedir. Sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılabilmesi için, sigortaya konu olan riskin niteliklerini sigorta şirketine eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmelidir. Bunun Nedeni sigortalının beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.
 
Poliçenizi mutlaka inceleyiniz.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.
 
Sigorta genel koşullarını inceleyiniz.
Sigorta genel koşulları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir. Foreign health insurance
 
Sigorta teminat yapısını inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir.
 
Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz.
Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. 
 
Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan çekinmeyiniz.
Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
 
Poliçenizin prim tutarını / ücretini mutlaka ödeyiniz.
Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir. 
  

Basında SigortaTeklif.net

Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 

 
Google+

Gizlilik Politikası ve Güvenlik Önlemlerimiz

spacer teklif
spacer teklifi