banner sigorta
spacer sigorta
spacer sigortası
Özel Sağlık Sigortası HesaplamaYatarak Tedavi : 1 gün veya daha fazla süre hastane yatışı gerektiren hastalıklar ile kırık, yanık, zehirlenme, arı sokması, 37 derece ateş vb. küçük müdahaleler)
Ayakta Tedavi Teminatı : Doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen ve ileri tanı yöntemleri
Not : Teklifleriniz cep telefonunuza iletileceği için telefon numaranızın doğru olması önemlidir.
 
 

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Hesaplama

Özel Sağlık Sigortası Teklifi Danışmanlarımızdan Ayakta ve Yatarak Tedavi ile Doğum Teminatı içeren en uygun Özel Sağlık Sigortası Fiyat tekliflerini alarak, poliçenizi online yaptırabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, özel sağlık sigortalısının, ameliyat, uzun ve kısa süreli tedaviler, ameliyat ve tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.  
 
Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan birincisi  “Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”. Ayrıca ilave olarak Doğum Teminatı alınarak da doğum öncesi kontrol ve tetkikler ile doğum masrafları da özel sağlık sigortasına dahil edilebilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatı

Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al. 

Özel Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Teminatı

Özel Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.
 
Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Özel Sağlık Sigortası Doğum Teminatı ile doğum ve hamilelik kontrolleri, ile doğum masraflarınızın karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca limitli ve limitsiz olarak alabileceğiniz doğum teminatı ile dünyaya gelen bebeklerinizin doğuştan gelen hastalıklarını da güvence altına alabilirsiniz. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Genel Şartları

Özel Sağlık Sigortası Teminat Kapsamı

Madde 1- Özel sağlık sigortası, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, özel sağlık sigortası poliçesinde yazılı meblağlara kadar temin eder. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller

Madde 2- Özel sağlık sigortasında aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların özel sağlık sigortası süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları özel sağlık sigortası teminatları dışında kalır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

a) Harp ve harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

b) Cürüm işlemek ve cürme teşebbüs,

c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, özel sağlık sigortası sahibinin kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

d) Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,

e) Nükleer rizikolar ve nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan ve bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma ve zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

g) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık ve yaralanma halleri ile,

h) Özel sağlık sigortası poliçesi özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 3 – Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki haller nedeniyle özel sağlık sigortası yaptıran kişilerin sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları özel sağlık sigortası teminatı dışındadır:

a) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi  ve yer kayması.

b) 2 nci maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortasının Coğrafi Sınırı

Madde 4- Özel sağlık sigortasının coğrafi sınırları poliçede belirtilecektir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortasının Başlangıcı ve Sonu

Madde 5- Özel sağlık sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.
 

Özel Sağlık Sigortası Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü

Madde 6- Sigortacı bu özel sağlık sigortasını sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sigorta ettiren/sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı gerçeğe aykırı ve eksikse, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde; Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

a) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminatı ödemez. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.
 

Özel Sağlık Sigortası'nda Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafında iadeli tahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin/sigortalının tebelluğ tarihin takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin özel sağlık sigortası primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

c) Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

d) Sigorta ettirenin/sigortalının kasdı bulunmadığı takdirde riziko:

1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,

2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,

3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü

Madde 7- Özel sağlık sigortası Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar değiştiği takdirde özel sağlık sigortası yaptıran kişinin en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, özel sağlık sigortası sözleşmesini yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, 8 gün içinde;

1- sözleşmeyi fesheder veya,

2- prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, özel sağlık sigortası sözleşmesi feshedilmiş olur. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı özel sağlık sigortası yaptıran kişinin tebellüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel sağlık sigortası süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Değişikliği öğrenen sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 8- Özel sağlık sigortası priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, özel sağlık sigortası primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, özel sağlık sigortası poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde özel sağlık sigortası sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen özel sağlık sigortası poliçesinin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde özel sağlık sigortası teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Özel sağlık sigortası teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, özel sağlık sigortası sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel sağlık sigortası poliçesinin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Bu madde uyarınca özel sağlık sigortası sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Madde 9- A) Rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı:

- Sigorta ettiren/sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği veya her halükarda haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

- Sigorta ettiren/sigortalı sözkonusu ihbarda kazanın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel sonuçlarını gösteren bir rapor alarak sigortacıya göndermekle yükümlüdür. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

B) Tedaviye başlama ve gerekli önlemleri alma:

Kaza veya hastalığı müteakip derhal tedaviye başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkını haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza veya hastalık sonuçlarını doğrudan etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler;

a) Kasden yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar kaybolur.

b) Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

C) Gerekli belgelerin teslimi

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını, veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Masrafların Tesbiti

Madde 10- Özel sağlık sigortası, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapmış bulunduğu masrafları da poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sigortacı aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz.

a) İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul miktarı aşan talepler,

b) Özel sağlık sigortası özel şartlarına aykırı masraf talepleri,

Taraflar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı varsa hekimlerin meslek kuruluşları tarafından belirlenecek yoksa uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tesbit edilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

a) İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda sınırlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

b) Özel sağlık sigortasında taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

c)  Özel Sağlık Sigortası'nda her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya tedavinin yapıldığı yer dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.
 
d) Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tesbit işlemine kaldığı yerden devam edilir. özel sağlık sigortası yaptıran kişinin ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel sağlık sigortasında ihtisas yokluğu nedeniyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

e) Hakem-bilirkişiler, masraf miktarının tesbiti bakımından gerekli görecekleri delilleri; kayıt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

f) Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacıya dava edilemez. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel sağlık sigortasında hakem-bilirkişi ve kararlarına ancak, kararların açıkca gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunlann iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

g) Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça, alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki, hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

h) Özel sağlık sigortasında taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

ı) Özel Sağlık Sigortası'nda masraf miktarının tesbiti, teminat verilen rizikolar, özel sağlık sigortası sigorta bedeli, sigorta değeri sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Tazminatın Sonuçları ve Sigortacının Halefiyet Hakkı

Madde 11- Özel sağlık sigortasında sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Müşterek Sigorta

Madde 12- Özel sağlık sigortasında tedavi masraflarının birden fazla sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde, bu masraflar sigortacılar arasında teminatları oranında paylaşılır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sırların Saklı Tutulması

Madde 13- Özel sağlık sigortası'nda sigortacı, sigorta ettiren/sigortalı hakkında öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.
 

Özel Sağlık Sigortası Tebliğ ve İhbarlar

Madde 14- Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya yazılı olarak yapılır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Yetkili Mahkeme

Madde 15- Özel sağlık sigortasından doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya özel sağlık sigortası sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Zaman Aşımı

Madde 16- Özel sağlık sigortası sözleşmesinden doğan bütün istemler iki yıllık zaman aşımına tabidir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.

Özel Sağlık Sigortası Özel Şartları

Madde 17- Özel sağlık sigortası Poliçelerine, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir. Özel Sağlık Sigortası Teklifi Al.
 

(Kaynak : Türkiye Sigorta Birliği Son Düzenleme Tarihi: 1 Temmuz 2006)
      sağlık sigortası hesaplama 1
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 2
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 3
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 4
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 5
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 6
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 7 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 8
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 9
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 10 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 12 
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 13
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 14 
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 15 
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 16 
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 17 
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 18 
 
 
 
      
  
      sağlık sigortası hesaplama 19
 
 
 
 
 

      sağlık sigortası hesaplama 20
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 21
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 22
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 23
 
 
 
 
 
 
      sağlık sigortası hesaplama 24 
 
 
Son Yapılan Poliçeler
Trafik Sigorta - 684 TL.
2010 Fiat Fiorino - Kemal Y.
Kasko - 1,238 TL.
2011 Citroen C3 - Burak K.
işyeri Sigorta 495 TL.
İstanbul / Güngören - Mesut Y.
özel Sağlık Sigortası 772 TL.
İstanbul / Bahçeşehir - Zeynep K.
Kasko - 723 TL.
2013 Fiat Albea - Süleyman S.
işyeri Sigorta - 160 TL.
Van / Edremit - Ercan Ö.
özel Sağlık Sigortası 923 TL.
İstanbul / Kadıköy - Yeşim B.
Trafik Sigorta - 415 TL.
2006 Renault Trafic - Mustafa K.
işyeri Sigorta 728 TL.
İstanbul / Kadıköy - Ahmet D.
Trafik Sigorta - 771 TL.
2006 Mitsubishi Canter - Sinan Ç.
Kasko - 1.174 TL.
2010 Renault Megane - Yeşim S.
özel Sağlık Sigortası 995 TL.
İstanbul / Ataşehir - Murat B.
Kasko - 2.328 TL.
2012 Nissan Juke 1.6 - Dilek A.
Konut Sigorta - 151 TL.
Antalya / Lara - Erdoğan Ö.
Özel Sağlık Sigortası 823 TL.
İstanbul / Ataşehir - Murat B.
Kasko - 1,156 TL.
2011 Seat Leon - Niyazi T.
işyeri Sigorta 7.252 TL.
İstanbul / Beylikdüzü - Cengiz K.
Sağlık Sigortası - 2.674 TL.
İstanbul / Yeşilköy - Ayşegül T.
Kasko - 1.728 TL
2009 Honda City - Veli E.
Konut Sigorta - 245 TL.
Ankara / Çankaya - Özlem Ö.
özel Sağlık Sigortası 895 TL.
İstanbul / Beşiktaş - Dilek Y.
İnşaat All Risk 4.750 TL.
İstanbul / Ümraniye - Burhan T.
Hayat Sigorta 495 TL.
İstanbul / Ümraniye - Çiğdem K.
 
 
Sigorta Poliçesi Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Sigorta Poliçesi Hazırlanırken Sigortacınıza Eksiksiz ve Doğru Bilgi Veriniz.
Sigorta poliçeleri, sigortalının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu bilgiler sigortalı tarafından eksik beyan edildiğinde veya sigortaya konu olan riskin tam olarak analizinin yapılmadığı durumlarda hasarın karşılanması sürecinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle poliçeniz düzenlenmeden önce sigortacınıza tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmelisiniz. özel sağlık Sigortası Teklifi. Ayrıca poliçe düzenlenmeden önce mutlaka hazırlanan sigorta teklifi incelemeli ve değiştirilmesini düşündüğünüz maddeleri sigortacınıza belirtmelisiniz. özel sağlık Sigorta Teklifi Hesaplama. Teklif Al.
 
Sigorta Poliçesi Teminatlarını Mutlaka İnceleyiniz.
Sigorta poliçenizin sahip olduğunuz ve teminat altına almak istediğiniz maddi manevi tüm varlıklara karşı teminat sağladığına emin olmalısınız. Bu incelemeyi sigorta poliçenizin teminatlar bölümünden kontrol edebilirsiniz. özel sağlık Sigortası Teklifi. Ayrıca bu teminatların hangi koşullarda ve hasarınızın ne şekilde tazmin edileceğini poliçenizin arka sayfalarında yer alan klozlardan inceleyebilirsiniz. özel sağlık sigortası Teklifi Hesaplama. Teklif Al.
 
Sigorta Poliçenizi Mutlaka İnceleyiniz.
Sigorta poliçesi, sigortalı ile sigorta şirketi arasında düzenlenen resmi bir sözleşmedir. Her iki tarafın yükümlülükleri bu poliçe üzerinde yazan hükümlere istinaden belirlenmektedir. Teklif Al. Poliçenizin içerisine dahil edilmeyen varlıklarınızın olması veya sigorta şirketi tarafından ilave edilen bir madde hasarınızın karşılanması esnasında beklenmedik durumlar ortaya koyabilir. Teklif Al. Bu nedenle bu sözleşmenin hangi durumlarda neleri kapsadığına dair emin olmalısınız. özel sağlık sigortası Teklifi Hesaplama. Teklif Al.
 
Sigorta Poliçenizin Genel Şartlarını İnceleyiniz.
Sigorta genel şartları, sigortalı ile sigorta şirketinin yükümlülüklerini belirleyen ve hazine müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan mevzuattır. Bu genel şartlar poliçenizin içerisinde yer alan özel şartlardan hariç olarak hazırlanmış ve genel yükümlülükleri içeren bir şartnamedir. Teklif Al. Poliçeniz düzenlenirken sigortacınızdan bu genel şartları isteyerek incelemenizi tavsiye ederiz. özel sağlık sigortası Teklifi Hesaplama. Teklif Al.

Sigorta Poliçesinizin Özel Şartlarını inceleyiniz.
Sigorta poliçenizin içeriğinde poliçenizi düzenleyen sigorta şirketi tarafından düzenlenen ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu genel şartlar doğrultusunda hazırlanan özel şartlar bulunmaktadır. özel sağlık sigorta Teklifi. Bu özel şartların incelenmesi hasar anında olumsuz durumların yaşanmasının önlemesinde son derece önemlidir. özel sağlık sigortası Hesaplama. Teklif Al.
 
Sigorta Poliçesi Hakkında Her  Konuyu Poliçenizi Düzenleyen Kişilere Sormaktan Çekinmeyiniz.
Sigorta poliçenizin içerisinde tereddüt ettiğiniz her maddeyi poliçenizi düzenleyen acentenize veya sigorta şirketine sormaya çekinmeyiniz. Teklif Al. Hatta yeterince bilgi alamadığınız durumlarda sigorta konusunda uzman bir avukata danışabilirsiniz. özel sağlık sigortası Hesaplama. Teklif Al.
 
Sigorta Poliçenizin Ödemesini Mutlaka Yapınız.
Sigorta poliçenizin teminatları poliçe içerisinde aksi belirtilmedikçe ödeme yapıldıktan sonra devreye girer. Eğer poliçeniz peşin ödemeli ise tamamını, taksitli ödemeli ise mutlaka ilk taksitini yatırmış olmanız gerekir. Teklif Al. Poliçenizi teslim almış olsanız bile ödemeniz yapılmadığı takdirde poliçeniz geçersiz sayılabilir. özel sağlık sigortası hesaplama. Teklif Al.
özel sağlık sigortası teklifi hesaplama

 
Basında SigortaTeklif.net
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılığın
Yeni Yüzü: SigortaTeklif.net!
 
 
Karşılaştırmalı Online Sigortacılık
Sigortateklif.net
 
 
facebook sigortateklif.net
twitter sigortateklif.net
google plus sigortateklif.net
sağlık sigortası hesaplama
spacer teklif
spacer teklifi